CNC.SCHOOL — Integrated solutions for manufacturing industries (CNC)

Regulamin | Oferta publiczna [PL]

Przedsiębiorcza firma Anton Laufer CNC.SCHOOL (NIP 5862379164, REGON 52169094) z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Heweliusza 11, lokal 811 (80-890 Gdańsk), działająca na podstawie wypisu z bazy przedsiębiorców CEIDG nr. 000947358/2022 z dnia 2022-04-06 zarejestrowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii RP, zwane dalej „Wykonawcą” lub „CNC.SCHOOL”, oferuje zainteresowanej osobie, zwanej dalej „Klientem”, zawarcie umowy – oferta (dalej – Umowa) na informacje poniżej.

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. CNC.SCHOOL świadczy Klientowi usługi informacyjne i doradcze w postaci nauczania na odległość z wykorzystaniem internetu, a także usługi dodatkowe, są testowanie Klienta w systemie testowym na specjalnej stronie internetowej znajdującej się na serwerze CNC.SCHOOL, zapewniającej dostęp do materiałów klasowych i innego rodzaju usług, w tym pomoc w instalacji licencjonowanego oprogramowania, dostęp do profesjonalnych nagrań wideo autorskich treści itp. CNC.SCHOOL wstrzymuje płatność za każdą z wykonanych usług według stawek na stronach CNC.SCHOOL – https://cncschool.pl, https://cnc.school, https://cnc.uno, https://cnc.im i innych (zwanych dalej strona/y internetowa). Lista dostępnych kursów wideo, szkoleń (samokształcenie), a także kursów online znajduje się w sekcjach „Szkolenia” i „Nagrania zajęć” na stronach internetowych CNC.SCHOOL. CNC.SCHOOL ma prawo do zmiany nazw sekcji na stronach bez uprzedniego powiadomienia CNC.SCHOOL.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, na terenie którego zarejestrowany jest CNC.SCHOOL, za bezwarunkową akceptację (akceptację) warunków Umowy uważa się zapłatę Zamawiającemu za usługi informacyjne i doradcze świadczone przez CNC.SCHOOL.
2.2. Umowa ta jest umową akcesyjną. Faktem potwierdzającym pełną i bezwarunkową akceptację warunków określonych poniżej oraz akceptację niniejszej oferty publicznej jest przekazanie CNC.SCHOOL drogą elektroniczną lub za pośrednictwem serwisu wsparcia Wykonawcy wniosków o świadczenie usług informacyjno-doradczych oraz ich późniejsze Zapłata. Rejestracja wstępna nie jest wymagana.
2.3. Dokonując czynności zmierzających do przyjęcia niniejszej umowy o ofertę publiczną, klient potwierdza swoją zdolność do czynności prawnych, ukończenie przez klienta 18 roku życia, a także przysługujące klientu prawo do zawarcia stosunków umownych z CNC.SCHOOL.
2.4. Niniejsza oferta publiczna na świadczenie usług informacyjno-doradczych (zwana dalej Umową) zawierana jest w sposób szczególny: poprzez akceptację niniejszej Umowy zawiera ona wszystkie istotne warunki, bez jej podpisywania przez strony. W przypadku zaakceptowania warunków określonych poniżej, Klientem staje się osoba fizyczna lub oraz spółka realizująca przyjęcie niniejszej oferty (przyjęcie oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w ofercie).
2.5. Niniejsza Umowa ma moc prawną zgodnie z Kodeksem Cywilnym kraju rejestracji Wykonawcy i jest równoznaczna z umową podpisaną przez strony.
2.6. Po otrzymaniu wniosku o świadczenie usług informacyjno-doradczych wszystkie informacje podane we wniosku są podstawą umowy pomiędzy Wykonawcą a Klientem. W takim przypadku za Klienta (stronę umowy) uważa się każdą osobę wskazaną w dokumencie płatności, w imieniu której dokonano płatności na podstawie niniejszej Umowy (płatnik), a jeżeli płatność została dokonana na rzecz osoby trzeciej (i wynika to z płatności lub innego dokumentu urzędowego), wówczas Klientem w ramach niniejszej Umowy jest osoba, na rzecz której dokonano płatności.
2.7. Niniejsza Umowa jest umową wielostronną, na którą składa się przyjęta oferta publiczna oraz jej integralne części w postaci faktur do zapłaty, a także dodatkowa umowa o świadczenie profesjonalnych usług, które Zamawiający (na jego żądanie) może zawrzeć z Wykonawcą, regulamin i postanowienia zawarte w serwisie / stronach internetowych CNC.SCHOOL.
2.8. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którąkolwiek klauzulą ​​niniejszej oferty, sugerujemy odmowę przyjęcia umowy oferty i zawarcie z Wykonawcą dodatkowej Umowy o świadczenie usług profesjonalnych lub innej umowy na życzenie Klienta.

2A. UŻYWANE TERMINY

W ofercie publicznej używane są następujące terminy w następującym znaczeniu:

2A.1. Wykonawcą jest Firma Przedsiębiorcza Anton Laufer CNC.SCHOOL (NIP 5862379164, REGON 52169094) z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Heweliusza 11, lokal 811 (80-890 Gdańsk), działająca na podstawie wpisu z bazy przedsiębiorców CEIDG nr №000947358/2022 z datą wpisu 2022-04-06.
2A.2. Przyjęcie oferty – pełna i bezwarunkowa akceptacja warunków oferty poprzez wykonanie przez Zamawiającego czynności wyrażających zamiar skorzystania z usług Wykonawcy w celu otrzymywania usług informacyjno-doradczych oraz dostępu do materiałów informacyjno-doradczych na stronach internetowych Wykonawcy.
2A.3. Serwisy – otwarte do bezpłatnego wglądu, publicznie dostępne zasoby będące własnością Wykonawcy, które znajdują się w Internecie pod adresem https://cncschool.pl, https://cnc.school, https://cnc.uno, https://cnc.im, a także wszelkie inne odrębne domeny-subdomeny/usługi, które znajdują się w głównej domenie, za pośrednictwem których realizowane są usługi konsultingowe oraz zapewniany jest dostęp do informacji i materiałów konsultacyjnych Wykonawcy.
2A.4. Umowa ofertowa – umowa pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem serwisu, który w przypadku sporządzenia aplikacji w serwisie stał się Klientem na świadczenie usług doradczych oraz zapewnienie dostępu do materiałów informacyjnych i konsultacyjnych stron internetowych (zob. pkt 2A.3), co skończy się przyjęciem oferty.
2A.5. Klient - użytkownik, który przyjął ofertę, a tym samym jest Klientem usług CNC.SCHOOL w ramach zawartej umowy ofertowej.
2A.6. Użytkownik – osoba – osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisach, lub niezarejestrowany gość (gość), który udał się na jedną ze stron CNC.SCHOOL w celu uzyskania informacji do użytku osobistego, a w kolejnym stał się Klientem, jeżeli jest zainteresowany Usług Wykonawcy, oraz wypełnił odpowiedni formularz zgłoszeniowy lub skontaktował się z obsługą.
2A.7. Zamówienie – zrealizowana prośba Klienta o usługi doradcze, dostęp do materiałów informacyjnych i konsultacyjnych (w przypadku wyboru kierunku samodzielnej nauki) zamieszczonych w Serwisie (stronach internetowych) Wykonawcy.
2A.8. Oferta jest dokumentem „Umowa oferty publicznej na świadczenie usług informacyjnych i doradczych (z wykorzystaniem łącza internetowego)”, opublikowanym w Internecie na jednej ze stron internetowych Wykonawcy.
2A.9. Zarejestrowany użytkownik lub niezarejestrowany gość to pełnoprawna osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma prawo do zawarcia stosunku umownego z Wykonawcą.
2A.10. Serwis wsparcia – specjalna strona internetowa projektu CNC.SCHOOL, który kontroluje otrzymanie Zamówienia oraz utrzymuje informację zwrotną z użytkownikami i klientami korzystającymi z serwisu lub w publicznych czatach serwisów CNC.SCHOOL w celu zapewnienia wsparcia użytkownika.

3. OBOWIĄZKI STRON

3.1. Obowiązki Wykonawcy:
3.1.1. Świadczenia usług informacyjno-doradczych w formie kursów na odległość z wykorzystaniem łącza internetowego (zwanych dalej usługami informacyjno-doradczymi) w ramach wybranego kursu na warunkach określonych dla każdego z kursów w Serwisie Wykonawcy.
3.1.2. Po potwierdzeniu faktu płatności CNC.SCHOOL zobowiązany jest do przekazania Klientowi instrukcji obsługi programu kursu online (kurs na odległość z wykorzystaniem łącza internetowego (zwany dalej usługami informacyjno-doradczymi), w ramach wybranego kursu zgodnie z warunkami określonymi dla każdego z kursów Wykonawcy lub usługi.
3.1.3. Traktuje informacje otrzymane od Klienta jako poufne i nie ujawniaje tych i innych informacji o danych osobowych bez jego zgody. Jednocześnie do przetwarzania otrzymanych danych wyłącznie w celu realizacji Umowy.
3.1.4. Przeprowadzenie bezpłatnych testów wstępnych Klienta poprzez wykonanie specjalnych testów na Stronie Wykonawcy zgodnie z tematem szkolenia, na życzenie lub prośbę Klienta.
3.1.5. Doradzać Klientowi w kwestiach organizacyjnych i technicznych prowadzenia webinariów i innych wydarzeń, a także w kwestiach edukacyjnych z wykorzystaniem usługi wsparcia na stronie internetowej Wykonawcy. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku przerwy w połączeniu internetowym po stronie CNC.SCHOOL, w celu zgłoszenia zmiany numeru webinaru Kontrahent może skorzystać z innych sposobów komunikacji z Klientem, w tym e-mail, wiadomości SMS na telefon komórkowy Klienta, wiadomości na czatach lub komunikatorach internetowych oraz inne sposoby przekazywania informacji na żądanie CNC.SCHOOL.

3.2. Obowiązki Klienta:
3.2.1. Wyślij wniosek o zapisanie się na szkolenie online lub otrzymanie innych usług za pośrednictwem działu wsparcia CNC.SCHOOL lub skontaktuj się z CNC.SCHOOL za pomocą alternatywnych metod komunikacji (np. komunikatory internetowe, czaty na stronie internetowej itp.)
3.2.2. Zapłać za usługi Wykonawcy w wysokości określonej na stronie https://cnc.school/pay, w terminie określonym lub w dodatkowych umowach zawodowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, jeśli takie istnieją. Akceptowane do płatności: karty debetowe i kredytowe (płatności za pomocą PayU oraz Fondy), BLIK oraz Paypal.
3.2.3. Zapoznaj się z instrukcją obsługi systemu do prowadzenia zdalnych zajęć wybranego kursu przez Klienta, przy pomocy którego będą świadczone usługi.
3.2.4. Zabronione jest przekazywanie danych osobom trzecim w celu uzyskania dostępu do materiałów metodycznych i/lub wideo CNC.SCHOOL (materiały te można wykorzystywać wyłącznie do treningu personalnego). W razie potrzeby uzyskać oficjalną zgodę Wykonawcy (ewentualnie drogą e-mailową). Informacje te zostaną zapisane na koncie osobistym Klienta.
3.2.5. Po potwierdzeniu faktu wpłaty rozpocznij naukę od następnego dnia szkolnego, aby wykonać zadania wybranego kursu.
3.2.6. Wykonaj wszystkie testy, prace domowe i kontrolne, a także ćwiczenia interaktywne przed upływem terminów wyznaczonych przez Wykonawcę, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu, dokument itp.
3.3. Jeżeli Zleceniobiorca przekazał Zleceniodawcy dane rejestracyjne w celu wpisania kolejnych zajęć w określonym terminie, wówczas zobowiązania Zleceniobiorcy można uznać za spełnione, a usługi wynikające z niniejszej Umowy uważa się za wykonane.

4. PRAWA STRON

4.1. Zleceniodawca ma prawo wybrać potrzebną mu opcję szkolenia, a także numer kursu, wysyłając odpowiednie zapytanie za pośrednictwem działu wsparcia Wykonawcy lub kontaktując się z Wykonawcą za pomocą alternatywnych metod komunikacji.

5. CENA, WARUNKI I PROCEDURA PŁATNOŚCI

5.1. Informacja o koszcie usług Wykonawcy znajduje się na Stronie Wykonawcy w tabeli z pełną listą dostępnych szkoleń.
5.2. Płatności za usługi informacyjne i doradcze dokonuje Klient na Stronie Internetowej CNC.SCHOOL lub samodzielnie z wykorzystaniem usług podmiotów trzecich. Zleceniobiorca przyjmuje do zapłaty przelewy pieniężne, a także inne formy płatności przewidziane prawem.
5.3. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty i potwierdzenia faktu dokonania zapłaty przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług informacyjno-doradczych poprzez kontakt z działem wsparcia CNC.SCHOOL. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do ustalenia więcej niż jednej płatności za zapłatę usług. Przy tego rodzaju płatności miesięcznej Zleceniobiorca ma prawo ustalić nową cenę z uwzględnieniem prowizji.
5.4. W przypadku braku potwierdzenia faktu dokonania płatności w terminach określonych na Stronie internetowej CNC.SCHOOL lub w dodatkowych umowach o świadczenie usług profesjonalnych CNC.SCHOOL ma prawo zablokować Klientowi dostęp do systemu nauczania na odległość i/lub materiałów metodycznych na innych stronach internetowych Wykonawcy, w tym w systemie testowym itp.
5.5. Koszt usług liczony jest poprzez kurs krzyżowy waluty klienta / PLN (Polski Złoty)
5.6. W przypadku wcześniejszego (wstępnego) utworzenia kont dla Zamawiającego w systemie szkoleniowo-testowym Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w ciągu 5 (pięciu) dni bankowych, chyba że w fakturze do zapłaty wskazano inny termin.
5.7. Klient (konsument), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35., zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27. Zwrot kosztów możliwy jest w przypadku całkowitego niewykorzystania usługi i po terminu 14 dni (w przypadku braku autoryzacji w systemie szkoleniowym). Zwrot pieniędzy może być dokonany tylko w przypadku, gdy Klient skontaktuje się z Wykonawcą na ten wniosek do 14 dni od dnia zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możliwa jest również zmiana rodzaju konta za dopłatą za zgodą stron.

6. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY I TERMIN UMOWY

6.1. Umowa wchodzi w życie z chwilą opłacenia przez Zleceniodawcę usług informacyjnych i doradczych świadczonych mu przez Wykonawcę i wprowadzenia informacji o tym na swoim koncie osobistym w systemie księgowym Wykonawcy. Kontrahent rejestruje konto szkoleniowe w systemie szkoleniowym dla Klienta od 2 do 4 godzin po otrzymaniu płatności, ale tylko w godzinach pracy CNC.SCHOOL.
6.2. Okres obowiązywania Umowy ustalany jest do końca całego okresu świadczenia usług informacyjno-doradczych zgodnie z terminami ustalonymi na stronie internetowej Wykonawcy.
6.3. W przypadku pełnego wypełnienia przez Strony warunków Umowy, nie jest wymagane sporządzanie odpowiednich aktów o świadczeniu lub wykonywaniu usług. W przypadku konieczności uzyskania Ustawy o wykonywaniu prac, Zleceniodawca jest zobowiązany do samodzielnego kontaktu z Wykonawcą.

7. DODATKOWE WARUNKI

7.1. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zamawiającemu w całości usług informacyjno-doradczych, zwrot części zapłaty za ich świadczenie następuje z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów wypełnienia jego zobowiązań wynikających z Umowy.
7.2. W przypadku, gdy Wykonawca zapewnił Zamawiającemu dostęp do systemu szkoleniowego ze wszystkimi materiałami metodycznymi i wideo, zadaniami kontrolnymi i interaktywnymi, a także dostęp do systemu testowego w uzgodnionym terminie (patrz Punkt 3.1.2. Umowy), ale Klient nie korzystał z dostępu lub korzystał z niego częściowo z usług w ramach niniejszej Umowy uważa się za wykonane w całości i odpowiedniej jakości.
7.3. W przypadku wystąpienia przez Klienta nieprzewidzianych (siła wyższa) okoliczności (pożar, działania wojenne, decyzje wyższych organów państwowych, strajki, choroba, przeprowadzka, podróż służbowa, brak dostępu do Internetu i/lub inne) lub gdy jest to niemożliwe zakończenie szkolenia, dostęp do systemu szkoleniowego oraz odsłuchiwanie webinariów (zajęć zdalnych) może zostać zakończone na podstawie zgłoszenia osobistego w postaci zgłoszenia do działu wsparcia CNC.SCHOOL lub ustnego powiadomienia Klienta za pośrednictwem jednego ze środków komunikacji, nie później niż 10 dni od zaistnienia tych okoliczności. Jednocześnie konta szkoleniowe Klienta w systemach szkoleniowo-testowych są zamrażane na czas nieobecności Klienta na zajęciach. W takim przypadku zwrot pieniędzy nie zostanie dokonany.
7.4. Zwroty dokonywane są na podstawie imiennego pisemnego wniosku Zleceniodawcy, zeskanowanego i przesłanego e-mailem lub pocztą lub za pośrednictwem serwisu Wykonawcy, z dostarczeniem oryginału dokumentu płatności potwierdzającego zapłatę za usługi Wykonawcy określone w pkt. 1.1. niniejszej Umowy, o ile zostało wydane na wniosek Zleceniodawcy i tylko wtedy, gdy Zleceniobiorca nie wykonał usług na rzecz Zleceniodawcy w całości (zgodnie z ust. 3.1 niniejszej Umowy) w ustalonych terminach.
7.5. W przypadku comiesięcznej opłaty przez Klienta za usługi CNC.SCHOOL, Klient ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć abonament na kolejny miesiąc na jeden z dostępnych kursów na odległość. Jednocześnie Klient ma prawo nie informować CNC.SCHOOL o zakończeniu szkolenia.
7.6. W przypadku płatności miesięcznej przez Zamawiającego za usługi Wykonawcy, Wykonawca ma prawo poinformować Zamawiającego drogą e-mailową o kolejnej płatności miesięcznej na jakiś czas przed dokonaniem płatności. Jeżeli Zleceniobiorca nie otrzyma miesięcznej płatności z opóźnieniem większym niż 1 dzień, lub przed faktycznym dniem rozliczenia, Zleceniobiorca ma prawo do zablokowania kont szkoleniowych Zleceniodawcy w szkoleniach, testach i innych usługach na wiadomość Zleceniodawcy lub bez zawiadomienie, w przypadku braku komunikacji z Klientem.
7,7. Płatność za usługi telekomunikacyjne za podłączenie Klienta do sieci Internet lub innych sieci lokalnych lub dedykowanych w celu zapewnienia dostępu do sieci Internet realizowana jest przez niego samodzielnie bez udziału Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za awarię komunikacji, która ma miejsce poza nim. Zleceniodawca nie powinien informować CNC.SCHOOL o ewentualnych problemach z połączeniem internetowym w miejscu obecności na lekcjach.
7,8. Klient samodzielnie zapewnia sobie dodatkowe oprogramowanie niezbędne do otrzymywania usług informacyjnych i doradczych. Niektóre programy Wykonawca udostępnia Klientowi w postaci oficjalnych wersji demonstracyjnych produktów, w zależności od rodzaju szkolenia i kursu wybranego przez Klienta.
7.9. Jeżeli jedna ze Stron zmieni swoje dane kontaktowe lub inne dane, zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
7.10. Klient nie ma pytań bez odpowiedzi dotyczących treści umowy.
7.11. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w tym przypadku są publikowane na Stronie internetowej Wykonawcy. Jeżeli zmiany są nie do zaakceptowania przez Zamawiającego, musi go o tym poinformować w ciągu 10 dni od daty publikacji zmian lub przed kolejną płatnością w przypadku miesięcznej płatności za usługi Wykonawcy. Jeżeli wiadomość nie została odebrana, uważa się, że Klient nadal uczestniczy w stosunku umownym, z zastrzeżeniem zmian i uzupełnień.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1. Wszelkie reklamacje i roszczenia finansowe Wykonawca przyjmuje wyłącznie od osoby, która zaakceptowała warunki niniejszej Umowy Ofertowej (Klient). Jeśli chcesz dokonać zwrotu lub taki format świadczenia usług Ci nie odpowiada, napisz do nas na adres info@cnc.uno. Czas rozpatrzenia wniosku o zwrote jest: 7 dni.
8.2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń, których nie można było od razu usunąć ze Zleceniodawcą, konieczne jest sporządzenie aktu wskazującego nieuregulowane postanowienia umowy, rodzaj szkolenia i numer kursu, pod którym Zleceniodawca i Zleceniobiorca składają swoje podpisy. Oryginał pozostaje u Klienta, kopia u Wykonawcy. W ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku wskazany protokół należy przekazać Wykonawcy wraz z oświadczeniem o charakterze reklamacji.
8.3. W przypadku nieporozumień i sporów wynikających z niewykonania lub niepoprawniego wykonania niniejszej Umowy lub w związku z nią, strony powinny dążyć do ich rozwiązania w drodze negocjacji i osiągnięcia rozwiązania lub porozumienia.
8.4. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji spory podlegają rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu w sądzie właściwym dla siedziby Wykonawcy.

9. DANE KONTAKTOWE

Pełna nazwa firmy: Anton Laufer CNC.SCHOOL
Skrócona nazwa firmy: CNC.SCHOOL
Adres do korespondencji:
ul. Jana Heweliusza 11, lokal 811 (80-890 Gdańsk), Polska
NIP (VAT UE): 5862379164
REGON: 52169094
Dane bankowe:
Odbiorca: Anton Laufer CNC.SCHOOL
Bank odbiorca: PKO Bank Polski
IBAN: 16 1020 4900 0000 8002 3453 6763 (PLN)

Numery kontaktowe:
Numer w Polsce: +48 791267165 (15:00 - 20:00)

Strona internetowa: https://cncschool.pl/
E-mail: info@cnc.uno